nick bosch
assistant camera & lighting
+49 162 7670872
info@nickbosch.media
first assistant camera projects:
Commercial

DP: Sean Lovelace
1. AC: Nick Bosch

1 DT

Februar 2022
Commercial, Greenscreen

DP: Sean Lovelace
1. AC: Nick Bosch

1 DT

Februar 2022
Livestream

Livestream Operator:
Michael Menzel
Kamera, Licht: Nick Bosch

2 DT

Februar 2022
Commercial

DP: Sean Lovelace
1. AC: Nick Bosch

1 DT

Februar 2022
Commercial

DP: Sean Lovelace
1. AC: Nick Bosch
2 DT
Commercial

DP: Sean Lovelace
1. AC: Nick Bosch
2 DT
Commercial

DP: Sean Lovelace
1. AC: Nick Bosch
2 DT
Musicvideo

Regie & DP: Henning Brix
1. AC: Nick Bosch
1 DT
Commercial

DP: Sean Lovelace
1. AC: Nick Bosch

2 DT
Commercial

Regie & DP: Henning Brix
Gaffer & AC: Nick Bosch

2 DT
Commercial

Nachdreh von vereinzelten Szenen.

DP: Sean Lovelace
Gaffer & AC: Nick Bosch
1 DT
Commercial

DP: Sean Lovelace
1. AC: Nick Bosch 1 DT
Commercial

DP: Micheel Nwaisser

1. AC: Nick Bosch

2 DT

Commercial

DP: Micheel Nwaisser
2. Unit


DP: Thomas Gellert
1. AC: Nick Bosch
2 DT
Musicvideo
Regie & DP: Henning Brix

1. AC: Nick Bosch
1 DT
Musicvideo
Regie & DP: Henning Brix
1. AC: Nick Bosch

1 DT
Musicvideo
Regie: Henning Brix
DP: Thomas Gellert
1. AC: Nick Bosch
1 DT
lighting projects:
Specspot – Passionproject

Director & DP: Leo Stiebeling
Gaffer: Nick Bosch

Locations: Optician, School, Home, Garden
4 Shooting Days
Commercial

Produktion: Bernhard Baer (baermedia)

Oberbeleuchter: Martin Bourgund
Beleuchter: Nick Bosch

6 Days

January 2022
Commercial

DP: Sean Lovelace

Oberbeleuchter: Max Freutel
Beleuchter: Nick Bosch

1 Day
Commercial

Produktion: Bernhard Baer (baermedia)
Oberbeleuchter: Martin Bourgund
Beleuchter: Nick Bosch

6 DT
Commercial

Produktion: Bernhard Baer (baermedia)

Oberbeleuchter: Martin Bourgund
Beleuchter: Nick Bosch

4 DT
Commercial

Produktion: Bernhard Baer (baermedia)
Beleuchter: Nick Bosch

3 DT
Commercial

DP: Sean Lovelace
Beleuchter: Nick Bosch

1 DT
Commercial

DP: Sean Lovelace
Beleuchter: Nick Bosch

1 DT
second assistant camera  & dit projects:
Dokumentary (American Crew)


Regie: Luke Korem
Fixer/Producer: Tracey Gudwin
DP: Gabriel Patay
1. AC: Andrew Dickieson
2. AC & DIT: Nick Bosch

3 SHOOT DAYS (Frankfurt Strech)
Kurzspielfilm

Regie: Mats Willems
2. AC & Rigging Grip: Nick Bosch

10 Days, Switzerland

Projekte als 1. AC

Projekte als 2. Kameraassistent & DIT

Dokumentary (American Crew)

Regie: Luke Korem
Fixer/Producer: Tracey Gudwin
DP: Gabriel Patay
1. AC: Andrew Dickieson
2. AC & DIT: Nick Bosch

3 SHOOT DAYS (Frankfurt Strech)

Kurzspielfilm

Regie: Mats Willems
2. AC & Rigging Grip: Nick Bosch

10 DT, Switzerland

Projekte als Beleuchter

Projekte als 1. AC

Projekte als 2. Kameraassistent & DIT

Dokumentary (American Crew)

Regie: Luke Korem
Fixer/Producer: Tracey Gudwin
DP: Gabriel Patay
1. AC: Andrew Dickieson
2. AC & DIT: Nick Bosch

3 SHOOT DAYS (Frankfurt Strech)

Kurzspielfilm

Regie: Mats Willems
2. AC & Rigging Grip: Nick Bosch

10 DT, Switzerland

Projekte als Beleuchter

Director & DP: Leo Stiebeling
Gaffer: Nick Bosch

Locations: Optician, School, Home, Garden

4 Shooting Days

Specspot – Passionproject

Commercial

Produktion: Bernhard Baer (baermedia)

Oberbeleuchter: Martin Bourgund
Beleuchter: Nick Bosch

6 DT

 

Januar 2022

Commercial

DP: Sean Lovelace

Oberbeleuchter: Max Freutel
Beleuchter: Nick Bosch

1 DT

Commercial

Produktion: Bernhard Baer (baermedia)

Oberbeleuchter: Martin Bourgund
Beleuchter: Nick Bosch

6 DT

Commercial

Produktion: Bernhard Baer (baermedia)

Oberbeleuchter: Martin Bourgund
Beleuchter: Nick Bosch

4 DT

Commercial

Produktion: Bernhard Baer (baermedia)
Beleuchter: Nick Bosch

3 DT

Commercial

DP: Sean Lovelace
Beleuchter: Nick Bosch

1 DT

Commercial

DP: Sean Lovelace
Beleuchter: Nick Bosch

1 DT

Commercial

DP: Sean Lovelace
1. AC: Nick Bosch
2 DT
Commercial

DP: Sean Lovelace
1. AC: Nick Bosch
2 DT
Commercial

DP: Sean Lovelace
1. AC: Nick Bosch
2 DT
Musicvideo

Regie & DP: Henning Brix
1. AC: Nick Bosch
1 DT
Commercial

DP: Sean Lovelace
1. AC: Nick Bosch

2 DT
Commercial

Regie & DP: Henning Brix
Gaffer & AC: Nick Bosch

2 DT
Commercial

Nachdreh von vereinzelten Szenen.

DP: Sean Lovelace
Gaffer & AC: Nick Bosch
1 DT
Commercial

DP: Sean Lovelace
1. AC: Nick Bosch 1 DT
Commercial

DP: Micheel Nwaisser

1. AC: Nick Bosch

2 DT

Commercial

DP: Micheel Nwaisser
2. Unit


DP: Thomas Gellert
1. AC: Nick Bosch
2 DT
Musicvideo
Regie & DP: Henning Brix

1. AC: Nick Bosch
1 DT
Musicvideo
Regie & DP: Henning Brix
1. AC: Nick Bosch

1 DT
Musicvideo
Regie: Henning Brix
DP: Thomas Gellert
1. AC: Nick Bosch
1 DT
Commercial DP: Sean Lovelace 1. AC: Nick Bosch 1 DT Februar 2022
Commercial, Greenscreen DP: Sean Lovelace 1. AC: Nick Bosch 1 DT Februar 2022
Livestream Livestream Operator: Michael Menzel Kamera, Licht: Nick Bosch 2 DT Februar 2022
Commercial DP: Sean Lovelace 1. AC: Nick Bosch 1 DT Februar 2022